Po co ten marsz?

Jako organizatorzy Marszu dla Nauki chcemy publicznie poprzeć naukę, która jest filarem ludzkiej wolności i dobrobytu. Jako zjednoczona, różnorodna i bezstronna grupa, wskazująca naukę będącą podstawą dobra wspólnego, wzywamy osoby publiczne, w szczególności liderów społecznych i politycznych oraz ustawodawców do tworzenia prawa opartego na dowodach naukowych, dla dobra interesu publicznego.

Śledź nas w social mediach

Misja

Marsz dla Nauki jest afirmacją nauki. Nie dotyczy on jedynie naukowców, ale dotyka bardzo istotnej roli, jaką nauka odgrywa w życiu każdego z nas. Ukazuje potrzebę uszanowania i wsparcia pracy badawczej, która daje nam ogląd na otaczający świat. Jednakże idea marszu wywołała dyskusję, czy naukowcy faktycznie powinni włączać się w działalność społeczną. W dobie niepokojącego trendu podważania konsensusu naukowego i ograniczania znaczenia naukowych odkryć musimy zapytać: czy stać nas na to, żeby nie wypowiedzieć się w obronie nauki?

W obecności prawa ignorującego dowody naukowe i zagrażającego zarówno życiu ludzkiemu jak i przyszłości świata, ludzie nauki pozostawali w milczeniu zbyt długo. Zaistniała tendencja grozi dalszym ograniczeniem możliwości naukowców do prowadzenia badań i informowania o swoich odkryciach. Stajemy przed wizją przyszłości, w której społeczeństwo nie tylko ignoruje dowody naukowe, ale wręcz stara się je całkowicie wyeliminować. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby dłużej pozostawać w milczeniu. Musimy w zjednoczeniu wesprzeć naukę

Ustawodawstwo oparte na prawdzie naukowej nie jest kwestią ograniczoną do jednej części sceny politycznej. Ruchy antynaukowe są coraz częściej obecne w przestrzeni publicznej i szkodzą wszystkim, bez wyjątku. Nauka nie powinna służyć niczyim interesom ani też być odrzucana na podstawie osobistych przekonań. W gruncie rzeczy nauka jest narzędziem do poszukiwania odpowiedzi, dlatego jej wpływ na politykę, społeczeństwo i przewodnictwo w podejmowaniu dalekosiężnych decyzji powinny być znaczące.

Marsz dla Nauki broni integralność naukową. Jest jednak małym krokiem w procesie zachęcającym do wykorzystywania nauki w w ramach postępowania legislacyjnego. Rozumiemy, że najbardziej efektywnym działaniem dla obrony nauki jest uświadamianie i mobilizowanie społeczeństwa do docenienia i inwestowania w naukę. Takie cele mogą zostać osiągnięte poprzez edukację, komunikację i wzajemny szacunek pomiędzy naukowacami oraz ich słuchaczami.

Zbyt długo istniał rozdźwięk pomiędzy społecznością naukowców i "resztą społeczeństwa". Zachęcamy naukowców do wyjścia do ludzi, aby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, a przez to mieć realny wpływ na ich codzienność. Namawiamy ich także do wysłuchania społeczeństwa i rozważenia swojej pracy badawczej i planów naukowych w perspektywie ludzi, którym służą.

ZASADY i WARTOŚCI

Nauka, która służy wspólnemu dobru
Praca naukowców ma na celu lepsze zrozumienie otaczającego nas świata. Nauka jest procesem, nie produktem. Jest narzędziem służącym odkryciu, które pozwala nieprzerwanie poszerzać i korygować naszą wiedzę o wszechświecie. W ten sposób nauka służy wszystkim ludziom. Uważamy, że wspólnota, różnorodność, równość i dostępność nauki mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że osiąga ona swój potencjał, aby służyć wszystkim grupom społecznym. Musimy chronić prawa każdej osoby do angażowania się w naukę, korzystania z niej i kształtowania jej, unikając manipulacji pod kątem interesów grup czy jednostek.

Legislacja dla wspólnego dobra
Nauka obserwuje świat i zadaje pytania o sposób jego działania. Nasze zrozumienie świata zmienia się z każdym dniem, ukazując nam nowe problemy i rozwiązania. Nauka daje nam możliwość zbadania tych problemów, pozwalając następnie stworzyć oparte na niej prawa i przepisy, które w najlepszy sposób służyć będą ochronie interesów społecznych. Podejmowane co dnia decyzje polityczne, które bezpośrednio wpływają na nasze życie, powinny opierać się na wypracowanym przez środowisko naukowe konsensusie i sprawdzonych dowodach naukowych, nie zaś osobistych kaprysach i wyrokach.

Edukacja oparta na najnowszej wiedzy
Popieramy edukację naukową, która uczy zarówno dzieci jak i dorosłych krytycznego myślenia, stawiania pytań oraz oceny faktów na podstawie jakości dowodów. Nauka nie jest dziedziną, której zrozumienie pozostawiamy garstce społeczeństwa. Każda osoba, niezależnie od wykształcenia, zasługuje na edukację, która wspiera nauki ścisłe jednocześnie z naukami humanistycznymi i sztuką. Nauka działa najlepiej, jeśli naukowcy są w stanie spojrzeć na problem z różnych perspektyw, dlatego musimy zachęcać młodych naukowców do tego typu współpracy.

Otwarta i rzetelna nauka, włączająca się w działania publiczne
Ograniczenie wolnej wymiany myśli naukowej w ramach lokalnych jak i globalnych społeczności grozi ograniczeniem postępu naukowego, który przynosi korzyści ludziom na całym świecie. Zasady dotyczące naukowców z organizacji rządowych i środowiskowych, które nie pozwalają na swobodną wymianę myśli naukowej, utrudniają dostęp do informacji, co jest prawem publicznym. Ograniczenie dostępu do tych wyników ogranicza zarazem zdolność obywateli do uczenia się na podstawie odkryć, których oczekujemy od naukowców.

Finansowanie badań naukowych i ich zastosowań
Ograniczenie finansowania nauki działa przeciwko interesom każdego kraju. Uważamy, że budżet przekazywany na naukę powinien odzwierciedlać jej ważną rolę, jaką odgrywa w demokracji. Wnosimy o finansowe wsparcie nauki, umożliwiające prowadzenie wysokiej jakości badań, godne zatrudnienie i aplikowanie dokonań nauki do gospodarki. Finansowanie takie nie może być ograniczone do preferowanych dziedzin lub określonych grup społecznych - naukowe wsparcie musi obejmować różne dyscypliny i społeczności, by nauka mogła w najlepszy możliwy sposób służyć społeczeństwu.

CELE

Uczłowieczyć naukę
Nauka jest przede wszystkim procesem ludzkim. Jest rozwijana, aplikowana i wspomagana przez różne grupy ludzi. Badania naukowe nie są procesem abstrakcyjnym, dziejącym się niezależnie od kultury i społeczeństwa. Jest to przedsięwzięcie podejmowane przez ludzi, którzy chcą poszerzać naszą wiedzę o świecie z nadzieją na stworzenie lepszego, bardziej świadomego społeczeństwa. Naszym największym atutem, jako naukowców, jest bogactwo osobistych doświadczeń i perspektyw. Wprowadzając naukowców do debaty publicznej, możemy pokazać, że naukowcy wywodzą się ze wszystkich środowisk kulturowych, systemów wierzeń, orientacji, płci i umiejętności.

Partnerstwo ze społeczeństwem
Jako wspólnota naukowców i zwolenników nauki uosabiamy znaczenie partnerstwa między naukowcami, a szerszą społecznością. Nauka funkcjonuje najlepiej, gdy naukowcy dzielą się swoimi odkryciami ze społeczeństwem, któremu mają służyć i angażują je w kształtowanie badań i sam proces badawczy. Zwracamy się do opinii publicznej po inspirację, jakie nowe pytania o otaczający nas świat powinniśmy zadawać. Nici komunikacji muszą dotrzeć do wszystkich społeczności i muszą umożliwiać debatę w obu kierunkach. Jeśli naukowcy chcą dyskutować o swoich badaniach ze społeczeństwem, muszą też słuchać opinii społeczeństwa na temat nauki i tych badań. Postęp można osiągnąć tylko opierając go na wzajemnym szacunku.

Rzecznictwo otwartej i szeroko dostępnej nauki
Dążymy do zerwania barier w naszej społeczności. Kariera w nauce powinna być opcją dla każdego, kogo fascynuje proces poznawczy. Podobnie, badania naukowe i ich wyniki powinny być dostępne dla wszystkich. Brak różnorodności w nauce hamuje prowadzone przez nas badania, ogranicza liczbę rozwiązań, których szukamy oraz naszą zdolność do służenia społeczeństwu. Nauka może sprawnie i precyzyjnie wspierać proces podejmowania decyzji każdego z nas, poczynając od wyborów, które podejmujemy jako konsumenci, a kończąc na tych politycznych, które podejmujemy dzięki debacie publicznej. Jednak nauka może nas kształtować tylko wtedy, gdy docenimy głos wszystkich członków globalnej społeczności. Wprowadzając naukowców i zwolenników nauki w przestrzeń publiczną na całym świecie, zaznaczamy nasze poparcie dla łatwej dostępności nauki i płynących z niej korzyści dla wszystkich krajów i środowisk.

Wsparcie naukowców
Stajemy razem dla naukowców, włączając tych w służbie publicznej. Zobowiązujemy się opowiadać za nimi, gdy są uciszani, chronić ich, gdy im się grozi i zapewnić im wsparcie, gdy czują, że nie mogą już służyć swoim instytucjom. Naukowcy z sektora publicznego i prywatnego muszą mieć swobodę komunikowania swoich wyników, bez wprowadzania w błąd lub zniekształcania i bez strachu przed karą.

Afirmacja nauki jako wartości demokratycznej
Nauka jest istotną cechą działającej demokracji, stymulującą innowacje, krytyczne myślenie, lepsze zrozumienie i zdrowsze życie dla wszystkich ludzi. Wyjście zza biurek to nasze wspólne działanie, aby stać się bardziej aktywnymi w naszych wspólnotach i w życiu demokratycznym. Chcemy mieć przywódców, zarówno w nauce, jak i w polityce, którzy szerzą najwyższe standardy szczerości, uczciwości, prawości i etyki. Zbieramy się, aby wysłać wiadomość: wszyscy będziemy pracować nad tym, aby środowisko naukowe uczyniło nas silniejszą demokracją.

Chcemy zwiększyć świadomość o wartości nauki, jako uniwersalnym narzędziu, które w oceanie sprzecznych informacji ukazuje prawdę, wspomaga społeczeństwo i politykę w podejmowaniu decyzji, a tym samym zapewnia podstawy wolności, sprawiedliwości i człowieczeństwa.

Client

Spotkanie 22.04.2017

Symboliczne wsparcie March for Science w Warszawie

Nie było nas dużo, ale postanowiliśmy zaznaczyć swoją obecność symbolicznie. O 17:00 spotkaliśmy sie pod pomnikiem Kopernika przed Polską Akademią Nauk, dyskutując o tym dlaczego inicjatywa nie padła w Polsce na podatny grunt. Nie zabrakło wspólnych zdjęć z transparentami, dyskusji z przechodniami i planów na przyszłość. Tym razem będziemy mieć więcej czasu i determinacji:)

Organizatorzy

Dominika Surała, Łukasz Sakowski i Dariusz Aksamit przy współpracy środowiska naukowców, lekarzy, studentów i pronaukowych działaczy.

Wspierają nas

Mała Psychologia

Dominika Surała
Organizacja

To Tylko Teoria

Łukasz Sakowski
Organizacja

Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne Symbioza

Iga Jancewicz
Organizacja

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Bianka Siwińska
Organizacja

Obywatele Nauki

Marcin Grynberg
Organizacja

Uniwersytet Warszawski

Poparcie

Uniwersytet Wrocławski

Poparcie

Jagiellońskie Centrum Innowacji

Poparcie

Mitologia Współczesna

Poparcie

Klub Sceptyków Polskich

Poparcie

Uwaga Naukowy Bełkot

Poparcie

Patolodzy na klatce

Poparcie

Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji

Poparcie

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Poparcie

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii w Warszawie

Poparcie

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej

Poparcie

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Poparcie

Nauka dla Przyrody

Poparcie

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów

Poparcie

Co media mówiły o polskim marszu 2017?

Chcesz dowiedzieć się jak było? Włączyć sie w organizację przyszłorocznej imprezy? Podzielić się swoimi przemyśleniami? Śmiało!:)

Co się działo lub będzie się działo?

Wpisy na blogu

Marsz 2018 zakończony

Read full article

Co się działo na świecie w 2017?

Read full article

Jak mówić o nauce?

Read full article

Symbolicznie, ale byliśmy!

Read full article