Po co ten "marsz"?

Jako rzecznicy Marszu dla Nauki chcielimyśmy publicznie poprzeć Naukę jako filar ludzkiej wolności i dobrobytu. Jako zjednoczona w swojej rożnorodności, bezstronna grupa, wskazująca naukę jako podstawę dobra wspólnego, wzywamy liderów politycznych i ustawodawców do tworzenia prawa opartego na dowodach naukowych, dla dobra interesu publicznego.

Misja

Marsz dla Nauki jest afirmacją nauki. Nie dotyczy on jedynie naukowców czy polityków, ale dotyka bardzo istotnej roli, jaką nauka odgrywa w życiu każdego z nas. Ukazuje potrzebę uszanowania i wsparcia pracy badawczej, która daje nam ogląd na otaczajacy świat. Jednakże idea marszu wywołała dyskusję, czy naukowcy faktycznie powinni włączać się w politykę. W dobie niepokojącego trendu aby podważać konsensus naukowy i ograniczać znaczenie naukowych odkryć musimy zapytać: czy stać nas na to, żeby nie wypowiedzieć się w obronie nauki?

W obliczu praw ignorujących dowody naukowe i zagrażających zarówno życiu ludzkiemu jak i przyszłości świata, ludzie nauki pozostawali w milczeniu zbyt długo. Zaistniała tendencja grozi dalszym ograniczeniem możliwości naukowców do prowadzenia badań i informowania o swoich odkryciach. Stajemy przed wizją przyszłości, w której społeczeństwo nie tylko ignoruje dowody naukowe, ale wręcz stara się sie całkowicie wyeliminować. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby dłużej pozostawać w milczeniu. Musimy stanąć zjednoczeni, aby wesprzeć naukę.

Ustawodawstwo oparte na prawdzie naukowej nie jest kwestią ograniczoną do jednej części sceny politycznej. Ruchy anty-naukowe są obecne po obu jej stronach i szkodzą wszystkim, bez wyjątku. Nauka nie powinna służyć niczyim interesom ani zostać odrzucona na podstawie osobistych przekonań. W gruncie rzeczy nauka jest narzędziem do poszukiwania odpowiedzi, dlatego jej wpływ na politykę i przwodnictwo w podejmowaniu dalekosieżnych decyzji powinny być znaczące.

Marsz dla Nauki broni nauki i integralności naukowej, jest jednak małym krokiem w procesie zachecającym do wykorzystywania nauki w procesie legislacyjnym. Rozumiemy, że najbardziej efektywnym działaniem dla obrony nauki jest mobilizowanie/namawianie społeczeństwa do docenienia i inwestowania w naukę.

Najlepszą drogą do zapewnienia wpływu nauki na prawo jest zachęcanie społeczeństwa do docenienia jej oraz zaangazowania w nią. Takie cele mogą zostać osiągnięte jedynie poprzez edukację, komunikację i wzajemny szacunek pomiędzy naukowacami oraz ich słuchaczami - ścieżki komunikacji muszą wychodzić od obu stron. Zbyt długo istniał rozdźwięk pomiędzy społecznością naukowców i "resztą społeczeństwa". Zachecamy naukowców do wyjscia do ludzi, aby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, a przez to mieć realny wpływ na ich codzienność. Namawiamy ich także do wysłuchania społeczeństwa i rozważenia swojej pracy badawczej i planów naukowych w perspektywie ludzi, którym służą. Musimy naukę wyciagnąć z laboratoriów i magazynów naukowych i zacząć dzielić się nią ze światem.

ZASADAY i WARTOŚCI

Nauka, która służy wspólnemu dobru
Praca naukowców ma na celu lepsze zrozumienie otaczajacego nas świata. Nauka jest procesem, nie produktem. Jest narzędziem służącym odkryciu, które pozwala nieprzerwanie poszerzać i korygować naszą wiedzę o wszechświecie. W ten sposób nauka służy wszystkim ludziom. Uważamy, że wspólnota, różnorodność, równość i dostępność nauki mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że osiąga ona swój potencjał, aby służyć wszystkim grupom społecznym. Musimy chronić prawa każdej osoby do angażowania się w naukę, korzystania z niej i kształtowania jej, unikajac manipulacji pod kątem interesów grup czy jednostek.

Legislacja dla wspólnego dobra
Nauka obserwuje świat i zadaje pytania o sposób jego działania. Nasze zrozumienie świata zmienia się z każdym dniem, ukazując nam nowe problemy i rozwiązania. Nauka daje nam możliwość zbadania tych problemów, pozwalając następnie stworzyć oparte na niej prawa i przepisy, które w najlepszy sposób służyć będą ochronie interesów społecznych. Podejmowane co dnia decyzje polityczne, które bezpośrednio wpływają na nasze życie, powinny opierać się na wypracowanym przez środowisko naukowe konsensusie i sprawdzonych dowodach naukowych, nie zaś osobistych kaprysach i wyrokach.

Edukacja oparta na najnowszej wiedzy
Popieramy edukację naukową, która uczy zarówno dzieci jak i dorosłych krytycznego myślenia, stwiania pytań oraz oceny faktów na podstawie jakości dowodów. Nauka nie jest dziedziną, której zrozumienie pozostawiamy garstce społeczeństwa. Każda osoba, niezależnie od wykształcenia, zasługuje na edukację, która wspiera nauki ścisłe jednocześnie z naukami humanistycznymi i sztuką. Nauka działa najlepiej, jeśli naukowcy są w stanie spojrzeć na problem z rożnych perspektyw, dlatego musimy zachęcać młodych naukowców do tego typu współpracy.

Różnorodność i włączenie w działanie programu STEM* (*science, technology, engineering and math – nauka, technologia, inżynieria i matematyka)
Środowisko naukowe działa najlepiej, gdy tworzone jest przez ludzi o różnorodnej tożsamości i pochodzeniu. Brak różnorodności i włączenia się w program STEM udaremina postęp nauki, wpływając nie tylko na badania, ale także na problemy, które chcemy rozwiazać uczestnicząc w badaniach. W skrajny sposób mogą też określać, jakie społeczności korzystają z innowacji i usług świadczonych przez naukę. Zobowiązujemy się promować różnorodność i włączenie nauki do budowania silnych i odpornych społeczności dla dobra wszystkich ludzi.

Otwarta i rzetelna nauka, włączająca się w działania publiczne
Ograniczenie wolnej wymiany myśli naukowej w ramach lokalnych jak i globalnych społeczności grozi organiczeniem postępu naukowego, który przynosi korzyści ludziom na całym świecie. Zasady dotyczące naukowców z organizacji rządowych i środowiskowych, które nie pozwalają na swobodną wymianę myśli naukowej, utrudniają dostęp do informacji, co jest prawem publicznym. Ograniczenie dostępu do tych wyników ogranicza zarazem zdolność obywateli do uczenia się na podstawie odkryć, których oczekujemy od naukowców. Pieniądze publiczne powinny służyć tym badaniom naukowym, których wyniki są ogólnie dostępne, ponieważ naukowcy często polegają na opinii publicznej, by pomogła im zidentufikować problemy, których rozwiazanie jest konieczne dla ogólnego dobra.

Finansowanie badań naukowych i ich zastosowań
Ograniczenie finansowanianauki działa przeciwko interesom każdego kraju. Uważamy, że budżet przekazywany na naukę powinien odzwierciedlać jej ważną rolę, jaką odgrywa w demokracji. Wnosimy o finansowe wsparcie nauki, umożliwiajace prowadzenie wysokiej jakości badań, godne zatrudnienie i aplikowanie dokonań nauki do gospodarki. Finansowanie takie nie może być ograniczone do preferowanych dziedzin lub określonych grup społecnych - naukowe wsparcie musi obejmować różne dyscypliny i społeczności, by nauka mogła w najleoszy możliwy sposób służyć społeczeństwu.

CELE

Uczłowieczyć naukę
Nauka jest przede wszystkim procesem ludzkim. Jest rozwijana, aplikowana i wspomagana przez różne grupy ludzi. Badania naukowe nie są procesem abstrakcyjnym, dziejącym się niezależnie od kultury i społeczeństwa. Jest to przedsięwzięcie podejmowane przez ludzi, którzy chcą poszerzać naszą wiedzę o ściecie z nadzieją na stworzenie lepszego, bardziej świadomego społeczeństwa. Naszym największym atutem, jako naukowców, jest bogactwo osobistych doświadczeń i perspektyw. Wprowadzając naukowców do debaty publicznej, możemy pokazać, że naukowcy wywodzą się ze wszystkich środowisk kulturowych, systemów wierzeń, orientacji, płci i umiejętności.

Partnerstwo ze społeczeństwem
Jako wspólnota naukowców i zwolenników nauki uosabiamy znaczenie partnerstwa między naukowcami a szerszą społecznością. Nauka funkcjonuje najlepiej, gdy naukowcy dzielą się swoimi odkryciami ze społeczeństwem, któremu mają służyć i angażują je w kształtowanie badań i sam proces badawczy. Zwracamy się do opinii publicznej po inspirację, jakie nowe pytania o otaczający nas świat powinniśmy zadawać. Nici komunikacji muszą dotrzeć do wszystkich społeczności i muszą umożliwiać debarę w obu kierunkach. Jeśli naukowcy chcą dyskutować o swoich badaniach ze społeczeństwem, muszą też słuchać opinii społeczeństwa na temat nauki i tych badań. Postęp można osiągnąć tylko opierając go na wzajemnym szacunku.

Rzecznictwo otwartej i szeroko dostępnej nauki
Dążymy do zerwania barier w naszej społeczności. Kariera w nauce powinna być opcją dla każdego, kogo fascynuje proces poznzwczy. Podobnie, badania naukowe i ich wyniki powinny być dostępne dla wszystkich. Brak różnorodności w nauce hamuje prowadzone przez nas badania, ogranicza ilość rozwiazań, których szukamy oraz naszą zdolność do służenia społeczeństwu. Nauka może sprawnie i precyzyjnie wspierać proces podejmowania decyzji każdego z nas - poczynajac od wyborów, które podejmujemy jako konsumenci, a kończąc na tych politycznych, które podejmujemy dzięki debacie publicznej. Jednak nauka może nas ksztaltować tylko wtedy, gdy docenimy głos wszystkich członków globalnej społeczności. Wprowadzajac naukowców i zwolenników nauki w przestrzeń publiczną na całym świecie, zaznaczamy nasze poparcie dla łatwej dostępności nauki i płynących z niej korzyści dla wszystkich krajów i środowisk.

Wsparcie naukowców
Stajemy razem dla naukowców, włączajac tych w służbie publicznej. Zobowiązujemy się opowiadać za nimi, gdy są uciszani, chronić ich, gdy im się grozi i zapewnić im wsparcie, gdy czują, że nie mogą już służyć swoim instytucjom. Naukowcy z sektora publicznego i prywatnego muszą mieć swobodę komunikowania swoich wyników, bez wprowadzania w błąd lub zniekształcania i bez strachu przed karą.

Afirmacja nauki jako wartości demokratycznej
Nauka jest istotną cechą działajacej demokracji, stymulującą innowacje, krytyczne myślenie, lepsze zrozumienie i zdrowsze życie dla wszystkich ludzi. Wyjście z za biurek to nasze wspólne działanie, aby stać się bardziej aktywnymi w naszych wspólnotach i w życiu demokratycznym. Chcemy mieć przywódców - zarówno w nauce, jak i w polityce - którzy szerzą najwyższe standardy szczerości, uczciwości i prawości. Zbieramy się, aby wysłać wiadomość: wszyscy będziemy pracować nad tym, aby środowisko naukowe uczyniło nas silniejszą demokracją.

Chcemy zwiększyć świadomość o wartości nauki, jako uniwersalnym narzędziu, które w oceanie sprzecznych informacji ukazuje prawdę, wspomaga społeczeństwo i politykę w podejmowaniu decyzji, a tym samym zapewnia podstawy wolności, sprawiedliwości i człowieczeństwa.

Deklaracja w oryginale:

https://www.marchforscience.com/mission-and-vision/

Zachęcamy do pozostania w kontakcie - na Facebook'u funkcjonuje grupa "March for Science Poland"

Spotkanie 22.04.2017

Symboliczne wsparcie March for Science w Warszawie

Nie było nas dużo, ale postanowiliśmy zaznaczyć swoją obecność symbolicznie. O 17:00 spotkaliśmy sie pod pomnikiem Kopernika przed Polską Akademią Nauk, dyskutując o tym dlaczego inicjatywa nie padła w Polsce na podatny grunt. Nie zabrakło wspólnych zdjęć z transparentami, dyskusji z przechodniami i planów na przyszłość. Tym razem będziemy mieć więcej czasu i determinacji:)

Organizatorzy

Kto wspiera inicjatywę?:)

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów

Filip Czarnecki
Organizacja

Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne Symbioza

Iga Jancewicz
Organizacja

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Bianka Siwińska
Organizacja

Obywatele Nauki

Marcin Grynberg
Poparcie

Co media mówią o polskim marszu?

Chcesz dowiedzieć się jak było? Włączyć sie w organizację przyszłorocznej imprezy? Podzielić się swoimi przemyśleniami? Śmiało!:)

Co się działo lub będzie się działo?

Wpisy na blogu

Co się działo na świecie?

Read full article

Jak mówić o nauce?

Read full article

Symbolicznie, ale byliśmy!

Read full article